NOVA REGISTRACIJA PREDUZECA

Prijava se može podneti u svakom opštinskom centru KARP bez obzira na sedište ili mesto delovanja delatnosti subjekta koji pokušava da se registruje.

Lista opštinskih centara je objavljena na ovoj zvaničnoj internet stranici KARP. Listu možete tako naći i na sledećem linku. Preuzmi

 

A. Šta vam je potrebno za početnu registraciju?

I. Obrazac prijave

Kako bi otpočeo registraciju podnosilac zahteva treba da popuni obrazac prijave. Pre popunjavanja obrasca prijave podnosilac zahteva treba da bude upoznat sa sledećim:

1. Obrazac prijave je poseban za različite vrste poslovnih društava koja podnose prijavu (fizička lica koja privređuju ili korporacije). Dakle podnosilac zahteva treba da se obezbedi da je on/ona upoznata da li je prijava za fizičko lice, koje se registruje kako bi privređivalo, ili za korporaciju i vrstu korporacije. Informaciju o zakonskim uslovima za poslovna društva možete naći u Zakonu br. 02/L-123 o poslovnim društvima. Ovaj zakon možete preuzeti sa zvanične internet stranice KARP.

2. Obrasce za prijavu možete dobiti na dva načina:

a) u svakom centru KARP; ili
b) preuzimanjem sa ove zvanične internet stranice KARP.

3. Sva uputstva o popunjavanju obrazaca možete naći u svakom centru KARP. Svaki službenik za primanje prijave je spreman da pomogne podnosiocu zahteva u popunjavanju svih obaveznih rubrika u obrascu prijave.

 

II. Podnošenje prijave u KARP

1. Nakon popunjavanja prijave podnosilac zahteva (ili lice ovlašćeno za registrovanje) podnosi lično obrazac prijave u bilo kojem centru KARP uz druga neophodna prateća dokumenta.

2. Podnosilac zahteva ili ovlašćeno lice se identifikuje kod službenika KARP putem originala identifikacionog dokumenta i (za ovlašćeno lice) putem potpisanog ovlašćenja za zastupanje podnosioca zahteva u cilju registracije.

3. Službenik za verifikaciju proverava da li su prijava i prateći dokumenti potpuni i prihvatljivi za KARP. Ukoliko je prijava nepotpuna ili netačna službenik za primanje prijave će obavestiti i pomoći u razjašnjenju i popunjavanju obrasca.

4. Kada se primi popunjeni obrazac prijave isti treba biti potpisan od strane podnosioca zahteva ili ovlašćenog lica.

5. Taksa za registrovanje novog preduzeća se ne naplaćuje dok se izmene u postojećem preduzeću naplaćuju na osnovu propisane administrativne uredbe objavljene na zvaničnoj internet stranici KARP.

 

III. Lista pratećih dokumenata za registrovanje individualnog preduzeća (I.P.) ili opšteg partnerstva (O.P.):

1. Popunjavanje obrasca B,

2. Identifikacioni dokument (lična karta, pasoš);

3. Saglasnost registrovanog agenta na osnovu člana 27. stava 1. tačke d) Zakona br. 02/L-123;

4. Za opšte partnerstvo – opšti sporazum partnera shodno članu 29. Zakona br. 02/L – 123.

Rok za registrovanje individualnog preduzeća ili opšteg partnerstva u KARP je 1 dan.

 

IV. Lista pratećih dokumenata za registrovanje komanditnog društva (K. D. M.):

1. Popunjavanje obrasca Ao,

2. Sporazum društva na osnovu člana 31. stava 1. Zakona br. 02/L – 123,

3. Statut,

4. Kopija identifikacionog dokumenta (lične karte, pasoša) vlasnika, ovlašćenih lica uključenih u preduzeće,

5. Saglasnost registrovanog agenta (domaćeg) na osnovu člana 31. stava 2. Zakona br. 02/L-123.

 

V. Lista pratećih dokumenata za registrovanje društva sa ograničenom odgovornošću (D. O. O.).

1. Popunjavanje obrasca Ao,

2. Sporazum društva na osnovu člana 86. Zakona br. 02/L – 123,

3. Statut na osnovu člana 85. Zakona br. 02/L – 123,

4. Kopija identifikacionog dokumenta (lične karte, pasoša) vlasnika, ovlašćenih lica uključenih u preduzeće,

5. Saglasnost registrovanog agenta na osnovu člana 33. stava 2. Zakona br. 02/L – 123.

Rok za registrovanje društva sa ograničenom odgovornošću i deoničarskog društva u KARP je 3 dana.

 

VI. Lista pratećih dokumenata za registrovanje deoničarskog društva (D. D.).

1. Popunjavanje obrasca Ao,

2. Statut na osnovu člana 35. stava 1. Zakona br. 02/L – 123,

3. Sporazum društva,

4. Saglasnost registrovanog agenta (domaćeg) na osnovu člana 35. stava 3. Zakona br. 02/L – 123,

5. Kopija identifikacionog dokumenta (lične karte, pasoša) vlasnika, ovlašćenih lica uključenih u preduzeće.

 

VII. Lista pratećih dokumenata za registrovanje stranog preduzeća - Ogranak na Kosovu:

1. Popunjavanje obrasca Ao,

2. Odluku o otvaranju stranog preduzeća,

3. Odluku o imenovanju direktora (pasoš – kopija) i registrovanog agenta (kopija lične karte),

4. Sudsku odluku matične zemlje o postojanju preduzeća (overena).

5. Certifikat preduzeća (original ili overena kopija, koja nije starija od tri meseca od datuma izdavanja i ukoliko nije na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku prevesti je na jedan od ova tri jezika i da prevod bude overen) koje otvara ogranak na Kosovu,

6. Fotokopiju pasoša vlasnika i direktora stranog preduzeća,

7. Fotokopiju statuta stranog preduzeća,

8. Saglasnost registrovanog agenta (domaćeg) na osnovu člana 23. Zakona br. 02/L – 123.

Napomena: Ukoliko vlasnik preduzeća nije prisutan prilikom podnošenja prijave onda prijavu može podneti ovlašćeno lice uz ovlašćenje i kopiju lične karte.

 

VIII. Lista pratećih dokumenata za registrovanje poljoprivredne zadruge

1. Popunjavanje obrasca Ko,

2. Sporazum društva,

3. Statut,

4. Odluku o imenovanju direktora,

5. Kopiju identifikacionih dokumenata (ličnih karti, pasoša) vlasnika, ovlašćenih lica uključenih u preduzeće,

6. Saglasnost registrovanog agenta na osnovu člana 23. Zakona br. 02/L – 123.