Raportet

Raport i indikatorëve  paraqet rezultatin e performancës lidhur me procesin e regjistrimit të shoqërive tregtare në Kosovë. Ky raport pregaditet nga një ekip i përbërë nga zyrtarët e Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës (në tekstin e mëtejmë “ARBK”)

 Raporti  analizon një sërë indikatorësh të lidhur me performancën e ARBK-së:

 · Kohëzgjatjen për regjistrimin e shoqërive tregtare në përgjithësi në Kosovë dhe për Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar në veçanti, si dhe sipas qendrave të regjistrimit;

 · Numrin total të shoqërive tregtare të regjistruara sipas formës ligjore dhe numrin total të shoqërive tregtare të ç’regjistruara sipas formës ligjore të shoqërive tregtare;

 · Numrin total të degëve të shoqërive të huaja tregtare të regjistruara sipas shtetit të origjinës;

· Numrin e pronarëve, ortakëve ose aksionarëve të huaj të përfshirë në shoqëritë tregtare të Kosovës sipas llojit të shoqërive tregtare;

 · Përqindjen e bizneseve individuale sipas gjinisë;

 · Përqindjen e ortakëve ose aksionarëve sipas gjinisë në shoqëritë tregtare në Kosovë.

Raporti analizon të dhënat e nxjerra nga regjistri i ARBK-së për shoqëritë tregtare që sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare 1 në Kosovë kërkohen të regjistrohen në ARBK. Sipas këtij ligji, ARBK regjistron pesë forma themelore të shoqërive tregtare: (1) Bizneset Individuale, (2) Ortakëritë e Përgjithshme, (3) Ortakëritë e Kufizuara, (4) Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuara dhe (5) Shoqëritë Aksionare. Përveç këtyre formave themelore në ARBK regjistrohen edhe (1) Degët e Shoqërive të Huaja Tregtare, (2) Zyrat e Përfaqësisë të Shoqërive të Huaja Tregtare, (3) Ndërmarrjet Publike sipas ligjit në fuqi për ndërmarrjet publike, (4) Ndërmarrjet Shoqërore nën administrimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe (5) Çfarëdo subjekti tjetër që me ligj të veçantë kërkohet të regjistrohet në ARBK si p.sh. Kooperativat Bujqësore.

Raporti nuk bën ndonjë supozim dhe nuk ofron shifra lidhur me shoqëritë tregtare që janë aktive dhe funksionojnë në Kosovë, mirëpo fokusohet kryesisht në matjen e efikasitetit të ARBK-së dhe qendrave komunale të regjistrimit në zhvillimin e procedurave të regjistrimit ose ç’regjistrimit të shoqërive tregtare. Për të marrë një pasqyrë më të qartë të numrit, madhësisë, dhe statusit funksional të shoqërive tregtare dhe subjekteve tjera ekonomike të angazhuara në veprimtari ekonomike në Kosovë, ekziston nevoja për një përpjekje më gjithëpërfshirëse duke përfshirëinstitucionet tjera qeveritare, në radhë të dytë Administratën Tatimore të Kosovës dhe Ministrinë e Administratës Publike.

Emërtimi Viti
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T3 Korr_Shta 2021 12/10/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2021 08/07/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2021 26/04/2021
Raporti vjetor i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë 2020 26/04/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T4 Tet_Dhje 2020 20/04/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2020 14/07/2020
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2020 21/04/2020
Raporti vjetor i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë 2019 28/02/2020
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T4 Tet_Dhje 2019 03/02/2020
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T3 Korr_Shta 2019 02/12/2019
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2019 12/12/2019
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2019 24/09/2019
Raporti vjetor i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë 2018 28/02/2020
Raporti i Indikatorëve bazë të përformancës për regjistrimin e bizneseve në Kosovë për periudhën Tetor-Dhjetor 2018(1) 06/02/2019
Raporti i Indikatorëve bazë të përformancës për regjistrimin e bizneseve në Kosovë për periudhën Korrik_Shtator 2018 18/10/2018
Raporti i Indikatorëve bazë të përformancës për regjistrimin e bizneseve në Kosovë për periudhën Prill_Qershor 2018 24/07/2018

Prev 1 2 Next