Professional - Ing SH.P.K.

Emri i biznesit Professional - Ing SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810196346
Numri i biznesit 71056503
Numri fiskal 601111347
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 4
Data e regjistrimit 05/05/2014
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Vëllezërit Fazliu
Telefoni 044 408 430
E-mail ///
Kapitali 2,600.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Jusuf Demiri Drejtor - Agj. i Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Jusuf Demiri 2,600.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5291003 Njesia Nr.1Professional - Ing Prishtinë, Orlloviq
2 5299381 Njesia Nr.2 Prishtinë, Prishtinë

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
7120 Testimi teknik dhe analizat Primarë
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Sekondarë
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Tjera
4759 Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara Tjera
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Tjera
4777 Tregtia me pakicë e orëve dhe argjentarisë në dyqane të specializuara Tjera
4931 Transporti rrugor urban dhe ndërurban i pasagjerëve Tjera
4939 Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t. Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
0111 Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore Tjera
0113 Kultivimi i perimeve, pjepërave dhe shalqirit, bimëve rrënjore dhe tuberoze Tjera
0141 Rritja e gjedheve për qumësht Tjera
0142 Rritja e gjedheve të tjera dhe buallicave Tjera
0147 Rritja e shpezëve Tjera
0149 Rritja e kafshëve të tjera Tjera
0150 Fermat e përziera Tjera
0210 Kulturat pyjore dhe aktivitetet e tjera të pylltarisë Tjera
0220 Prerja e drunjve Tjera
0230 Mbledhja e produkteve pyjore të egra, jo drusore, rritur në natyrë Tjera
0240 Shërbime mbështetëse ndaj pyjeve Tjera
6010 Transmetimi i programeve radiofonike Tjera
6201 Aktivitetet e programimit kompjuterik Tjera
6312 Web portalet Tjera
6411 Aktiviteti i bankës qendrore Tjera
6419 Ndërmjetësimet e tjera monetare Tjera
6511 Sigurimi jetësor Tjera
6512 Sigurimi jojetësor Tjera
6621 Vlerësimi i riskut dhe dëmit Tjera
6622 Aktivitetet e agjentëve dhe ndërmjetsuesve të sigurimit Tjera
6920 Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Tjera
7010 Aktivitetet e udhëheqjes së ndërmarrjeve Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
7912 Aktivitetet e operatorëve turistikë Tjera
8121 Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave Tjera
8122 Aktivitetet e tjera të pastrimit të ndërtesave, objeteve industriale Tjera
8129 Aktivitetet e tjera të pastrimit Tjera
8130 Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe kujdesit të shesheve (mjedisit) Tjera
0812 Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Tjera
0899 Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurëthyese p.k.t. Tjera
1011 Përpunimi dhe konservimi i mishit Tjera
1012 Përpunimi dhe konservimi i mishit të shpezëve Tjera
1013 Prodhimi i produkteve të mishit dhe i mishit të shpezëve Tjera
1061 Përpunimi i produkteve të drithërave Tjera
1085 Përpunimi i ushqimeve dhe gjellëve të gatshme Tjera
2211 Prodhimi i gomave të jashtme dhe të brendshme të automjeteve; mveshja dhe riparimi i gomave Tjera
2363 Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Tjera
2434 Tërheqja e ftohtë e telit Tjera
2511 Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre Tjera
2512 Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit Tjera
2521 Prodhimi i radiatorëve dhe kazanëve për ngrohje qendrore Tjera
2529 Prodhimi i tankerëve, rezervuarëve dhe kontejnerëve të tjerë prej metalit Tjera
2561 Trajtimi dhe veshja e metaleve Tjera
2562 Përpunimi mekanik Tjera
2571 Prodhimi i thikave Tjera
2573 Prodhimi i veglave Tjera
2640 Prodhimi i produkteve elektronike për konsumatorë Tjera
2651 Prodhimi i instrumenteve dhe pajisjeve të matjes, testimit, verifikimit dhe navigimit Tjera
2711 Prodhimi i motorëve elektrikë, gjeneratorëve dhe transformatorëve Tjera
2712 Prodhimi i aparaturave të shpërndarjes dhe kontrollit të energjisë elektrike Tjera
2752 Prodhimi i pajisjeve joelektrike shtëpiake Tjera
2824 Prodhimi i veglave mekanike të dorës Tjera
2849 Prodhimi i veglave të tjera të makinave p.k.t. Tjera
1107 Prodhim i pijeve freskuese; prodhimi i ujit mineral dhe ujit tjetër në shishe Tjera
3311 Riparimi i produkteve metalike të fabrikuara Tjera
3312 Riparimi i makinerive Tjera
3314 Riparimi i pajisjeve elektrike Tjera
3317 Riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të tjera të transportit të p.k.t. Tjera
3319 Riparimi i pajisjeve të tjera p.k.t. Tjera
3320 Instalimi i makinerive dhe pajisjeve industriale Tjera
3511 Prodhimi i energjisë elektrike Tjera
3512 Transmetimi i energjisë elektrike Tjera
3513 Shpërndarja e energjisë elektrike Tjera
3514 Tregtia e energjisë elektrike Tjera
3522 Shpërndarja e lëndëve djegëse të gazta nëpërmjet tubacioneve Tjera
3600 Grumbullimin, trajtimin dhe furnizimin me ujë Tjera
3700 Kanalizimi Tjera
3811 Grumbullimi i mbeturinave jo të rrezikshme Tjera
3831 Çmontimi i mbeturinave metalike Tjera
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4221 Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve Tjera
4222 Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4311 Demolimi i objekteve Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4519 Tregtia e automjeteve të tjera Tjera
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Tjera
4531 Tregtia me shumicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Tjera
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Tjera
4615 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mobilieve, mallrave shtëpiake, pjesëve elektronike dhe hekurishteve Tjera
4631 Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve Tjera
4644 Tregtia me shumicë e porcelanit dhe artikujve të xhamit, si dhe e materialeve pastruese Tjera
4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës Tjera
4648 Tregtia me shumicë e orëve dhe e artikujve të argjentarisë Tjera
4662 Tregtia me shumicë e veglave të makinerive Tjera
4663 Tregtia me shumicë e makinerive të minierave, të ndërtimit, si dhe për punime inxhinierike Tjera
4669 Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve Tjera
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve Tjera
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Tjera
4677 Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe hekurishteve Tjera