Professional - Ing SH.P.K.

Emri i biznesit Professional - Ing SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810196346
Numri i biznesit 71056503
Numri fiskal 601111347
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 4
Data e regjistrimit 05/05/2014
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Vëllezërit Fazliu
Telefoni 044 408 430
E-mail ///
Kapitali 2,600.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Jusuf Demiri Drejtor - Agj. i Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Jusuf Demiri 2,600.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
7120 Testimi teknik dhe analizat Primarë
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Sekondarë
0111 Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore Tjera
1107 Prodhim i pijeve freskuese; prodhimi i ujit mineral dhe ujit tjetër në shishe Tjera
2211 Prodhimi i gomave të jashtme dhe të brendshme të automjeteve; mveshja dhe riparimi i gomave Tjera
2512 Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit Tjera
2521 Prodhimi i radiatorëve dhe kazanëve për ngrohje qendrore Tjera
2573 Prodhimi i veglave Tjera
2712 Prodhimi i aparaturave të shpërndarjes dhe kontrollit të energjisë elektrike Tjera
2752 Prodhimi i pajisjeve joelektrike shtëpiake Tjera
3312 Riparimi i makinerive Tjera
3811 Grumbullimi i mbeturinave jo të rrezikshme Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Tjera
6010 Transmetimi i programeve radiofonike Tjera
6621 Vlerësimi i riskut dhe dëmit Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
7912 Aktivitetet e operatorëve turistikë Tjera
8121 Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave Tjera
8129 Aktivitetet e tjera të pastrimit Tjera
0150 Fermat e përziera Tjera
1011 Përpunimi dhe konservimi i mishit Tjera
2529 Prodhimi i tankerëve, rezervuarëve dhe kontejnerëve të tjerë prej metalit Tjera
3317 Riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të tjera të transportit të p.k.t. Tjera
3511 Prodhimi i energjisë elektrike Tjera
3512 Transmetimi i energjisë elektrike Tjera
3514 Tregtia e energjisë elektrike Tjera
3600 Grumbullimin, trajtimin dhe furnizimin me ujë Tjera
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4222 Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4531 Tregtia me shumicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Tjera
4631 Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve Tjera
4648 Tregtia me shumicë e orëve dhe e artikujve të argjentarisë Tjera
4669 Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve Tjera
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve Tjera
4759 Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara Tjera
0230 Mbledhja e produkteve pyjore të egra, jo drusore, rritur në natyrë Tjera
0240 Shërbime mbështetëse ndaj pyjeve Tjera
1013 Prodhimi i produkteve të mishit dhe i mishit të shpezëve Tjera
3320 Instalimi i makinerive dhe pajisjeve industriale Tjera
3522 Shpërndarja e lëndëve djegëse të gazta nëpërmjet tubacioneve Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4221 Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve Tjera
4615 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mobilieve, mallrave shtëpiake, pjesëve elektronike dhe hekurishteve Tjera
4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës Tjera
4662 Tregtia me shumicë e veglave të makinerive Tjera
4663 Tregtia me shumicë e makinerive të minierave, të ndërtimit, si dhe për punime inxhinierike Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
7010 Aktivitetet e udhëheqjes së ndërmarrjeve Tjera
0210 Kulturat pyjore dhe aktivitetet e tjera të pylltarisë Tjera
0812 Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Tjera
0899 Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurëthyese p.k.t. Tjera
1061 Përpunimi i produkteve të drithërave Tjera
1085 Përpunimi i ushqimeve dhe gjellëve të gatshme Tjera
2571 Prodhimi i thikave Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Tjera
4777 Tregtia me pakicë e orëve dhe argjentarisë në dyqane të specializuara Tjera
4932 Aktiviteti i taksive Tjera
4939 Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t. Tjera
6201 Aktivitetet e programimit kompjuterik Tjera
6419 Ndërmjetësimet e tjera monetare Tjera
6920 Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
8122 Aktivitetet e tjera të pastrimit të ndërtesave, objeteve industriale Tjera
0141 Rritja e gjedheve për qumësht Tjera
0220 Prerja e drunjve Tjera
2363 Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Tjera
2434 Tërheqja e ftohtë e telit Tjera
2511 Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre Tjera
2640 Prodhimi i produkteve elektronike për konsumatorë Tjera
2651 Prodhimi i instrumenteve dhe pajisjeve të matjes, testimit, verifikimit dhe navigimit Tjera
3314 Riparimi i pajisjeve elektrike Tjera
3513 Shpërndarja e energjisë elektrike Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4311 Demolimi i objekteve Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4519 Tregtia e automjeteve të tjera Tjera
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Tjera
4931 Transporti rrugor urban dhe ndërurban i pasagjerëve Tjera
6312 Web portalet Tjera
6411 Aktiviteti i bankës qendrore Tjera
6512 Sigurimi jojetësor Tjera
8130 Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe kujdesit të shesheve (mjedisit) Tjera
4644 Tregtia me shumicë e porcelanit dhe artikujve të xhamit, si dhe e materialeve pastruese Tjera
0113 Kultivimi i perimeve, pjepërave dhe shalqirit, bimëve rrënjore dhe tuberoze Tjera
0142 Rritja e gjedheve të tjera dhe buallicave Tjera
0147 Rritja e shpezëve Tjera
0149 Rritja e kafshëve të tjera Tjera
1012 Përpunimi dhe konservimi i mishit të shpezëve Tjera
2561 Trajtimi dhe veshja e metaleve Tjera
2562 Përpunimi mekanik Tjera
2711 Prodhimi i motorëve elektrikë, gjeneratorëve dhe transformatorëve Tjera
2824 Prodhimi i veglave mekanike të dorës Tjera
2849 Prodhimi i veglave të tjera të makinave p.k.t. Tjera
3311 Riparimi i produkteve metalike të fabrikuara Tjera
3319 Riparimi i pajisjeve të tjera p.k.t. Tjera
3700 Kanalizimi Tjera
3831 Çmontimi i mbeturinave metalike Tjera
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Tjera
4677 Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe hekurishteve Tjera
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Tjera
6511 Sigurimi jetësor Tjera
6622 Aktivitetet e agjentëve dhe ndërmjetsuesve të sigurimit Tjera
7711 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorike Tjera