ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. - KOSOVO BRANCH Dega në Kosovë

Emri i biznesit ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. - KOSOVO BRANCH Dega në Kosovë
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Dega e Shoqërisë së Huaj
Numri unik identifikues 810802331
Numri i biznesit 70653346
Numri fiskal 600501630
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 20
Data e regjistrimit 17/02/2010
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Mujo Ulqinaku 5/9 Kati 4
Telefoni 044 421 476
E-mail ///
Kapitali 861,244,019.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Feime Avdyli Agj. i regj.
Ozger Inal Drejtor Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Enka insaat ve sanayi as 861,244,019.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Primarë
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera
5221 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Tjera
5590 Akomodime të tjera Tjera
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera
5621 Furnizimi me ushqim me porosi për raste Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera
5630 Aktivitetet shërbyese të pijeve Tjera
0210 Kulturat pyjore dhe aktivitetet e tjera të pylltarisë Tjera
0240 Shërbime mbështetëse ndaj pyjeve Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
7120 Testimi teknik dhe analizat Tjera
7219 Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri Tjera
7430 Aktivitetet e përkthimit dhe interpretimit Tjera
7711 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorike Tjera
7729 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e artikujve të tjerë personalë dhe shtëpiakë Tjera
7732 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të ndërtimtarisë dhe inxhinierisë Tjera
7733 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të zyrave (përfshirë kompjuterët) Tjera
7739 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë, pajisjeve dhe artikujve të tjerë të luajtshëm p.k.t. Tjera
7810 Aktivitet e agjencive të punësimit Tjera
8010 Aktivitetet e sigurisë private Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
8532 Arsimi i mesëm teknik dhe profesional Tjera
8610 Aktivitetet e spitaleve Tjera
8621 Aktivitetet e mjekësisë së praktikës së përgjithshme Tjera
9411 Aktivitetet e shoqatave dhe organizatave ekonomike, punëdhënësve Tjera
9412 Aktivitetet e shoqatave profesionale Tjera
9601 Larja (pastrimi kimik) dhe tharja e tekstileve dhe produkteve të gëzofit Tjera
0610 Nxerrja e naftës së papërpunuar Tjera
0811 Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave Tjera
0812 Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Tjera
0899 Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurëthyese p.k.t. Tjera
2051 Prodhimi i eksplozivëve Tjera
2211 Prodhimi i gomave të jashtme dhe të brendshme të automjeteve; mveshja dhe riparimi i gomave Tjera
2351 Prodhimi i çimentos Tjera
2352 Prodhimi i gëlqeres dhe llaçit Tjera
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Tjera
2362 Prodhimi i produkteve prej llaçit për qëllime ndërtimi Tjera
2363 Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Tjera
2365 Prodhimi i fibrave të çimentos Tjera
2369 Prodhimi i artikujve të tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentos Tjera
2370 Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Tjera
2511 Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre Tjera
2512 Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit Tjera
2529 Prodhimi i tankerëve, rezervuarëve dhe kontejnerëve të tjerë prej metalit Tjera
2561 Trajtimi dhe veshja e metaleve Tjera
2562 Përpunimi mekanik Tjera
2573 Prodhimi i veglave Tjera
1623 Prodhimi i karpentierisë dhe zdrukthëtarisë tjetër ndërtuese Tjera
1624 Prodhimi i kontejnerëve nga druri Tjera
1629 Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse Tjera
3600 Grumbullimin, trajtimin dhe furnizimin me ujë Tjera
3700 Kanalizimi Tjera
3832 Rikuperimi i materialeve të klasifikuara Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera