" Kulla - Exim " Sh.p.k.
Lloji Biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Nr Regjistrimit 80689918
Nr Fiskal 600225347
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 675
Data e konstituimit 2010.10.14
Data e Aplikimit 2003.02.21
Komuna Pejë
Adresa 32, Beteja e Loxhës
Telefoni
E-mail
Kapitali 249,000,000.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Burim Kuqi Drejtor & Agjent i regjistruar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Adem Rrustemaj 249,000,000.00€ 100.00%
Aktivitet/et
1920 Prodhimi i produkteve të rafinuara të naftës Primarë
2011 Prodhimi i gazrave industriale Sekondarë
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
0610 Nxerrja e naftës së papërpunuar Tjera
0910 Aktivitetet mbështetëse për nxjerrjen e naftës dhe gazit natyror Tjera
3521 Prodhimi i gazit Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
4612 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industriale Tjera
4618 Aktivitetet e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4910 Transporti hekurudhor nderurban i pasagjerëve Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
4950 Transporti përmes tubacioneve Tjera
5020 Transporti detar dhe bregdetar i mallrave Tjera
5040 Transporti i brendshëm ujor i mallrave Tjera
5224 Trajtimi i transportit "cargo" Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera
7739 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë, pajisjeve dhe artikujve të tjerë të luajtshëm p.k.t. Tjera
7734 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e pajisjeve të transportit ujor Tjera