Shërbimet e Veçanta të e-Regjistrit të Pengut

Prishtine, 11/11/2016

Më datën 04.11.2016 është nënshkruar Udhëzimi Administrativ Nr.16/2016 për Përcaktimin e Procedurave për Regjistrimin e Pengut,Taksave dhe Shërbimet tjera.

Ky udhëzim parashef Shërbimet e Veçanta ku përfshihen Regjistrimi ne Grumbull si dhe Arkiva ime.Per çdo informacion me detal ju lutem shifni udhezimin që është publikuar ne webfaqe .