Kërkesa për shuarje të biznesit

I. Dokumentet që janë të nevojshme për shuarje të biznesit individual ose ortakërisë së përgjithshme:

    Plotësimi i formularit D
    Kopja e letërnjoftimit të pronarit (pronarëve),
    Çertifikata  Origjinale e biznesit,
    Vërtetimi prej Administratës Tatimore të Kosovës, për shuarjen e biznesit.

 

II. Dokumentet që janë të nevojshme për shuarjen e korporatave:

    Plotësimi i formularit D
    Shpallja  në nje gazetë me tirazh te madhe ne Kosove,  në  gjuhët zyrtare te Kosoves, nje shpallje ne madhesi jo më të vogël se 1/10 e faqës
    Vërtetimi  nga Administrata Tatimore e Kosovës për shuarje të biznesit
    Çertifikata  origjinale e biznesit
    Id-të kopje të pronarit ose  pasaportat kopje , nëse është pronari i huaj
    Vendimin për Shpërbërjen vullnetare te Korporates,

 

 

III.Dokumentet qe jane te nevojshme per shuarjen e deges ne Kosove:

1.Plotesimi i formularit D,

2.Shpallja ne nje gazete me tirazh te madhe ne Kosove, ne gjuhet zyrtare te Kosoves, nje shpallje ne madhesi jo me te vogel se 1/10 e faqes,

3.Vertetimi nga Administrata Tatimore e Kosoves per shuarje te biznesit,

4.Certifikaten e biznesit Origjinal,

5.Id. kopje te pronarit  dhe  id. kopje te drejtorit/ve ,

6.Vendimin per shuarje vullnetare te Deges,