Regjistrimi i biznesit të ri

Një aplikim mund të bëhet në çdo qendër komunale të ARBK-së, mvarësisht nga selia apo vendi i ushtrimit të veprimtarisë së subjektit që kërkon regjistrimin. Lista e qendrave komunale është e publikuar në këtë faqe zyrtare të internetit të ARBK-së.

 

Regjistrimi i biznesit të ri mund të behet edhe Online në: https://arbkonline.rks-gov.net/

 

A. Çfarë duhet për regjistrimin fillestar?

I. Formulari i aplikimit,

Për të filluar një regjistrim, një aplikanti i duhet të plotësojë formularin e aplikimit. Përpara se të plotësohet formulari i aplikimit, aplikanti duhet të dijë informacionin e mëposhtëm:

 

1. Formulari i aplikimit është specifik për lloje të ndryshme shoqërish tregtare që aplikojnë (persona fizikë që bëjnë biznes apo korporatë). Prandaj, aplikanti duhet të sigurohet që ai/ajo e di, nëse aplikimi do të jetë për një person fizik, i cili do regjistrohet për të kryer biznes apo për një korporate si dhe llojin e korporates. Informacioni mbi kërkesat ligjore të shoqërive tregtare mund të gjendet në ligjin Nr.02//L-123 për Shoqëritë Tregtare. Ky ligj mund të shkarkohet nga faqja zyrtare e internetit të ARBK-së.

 

2. Formularët e aplikimit mund të merren në dy mënyra:

a) pranë çdo qendre të ARBK-së; ose

b) mund të shkarkohen nga kjo faqe zyrtare e internetit të ARBK-së.

 

3. Të gjitha instruksionet për plotësimin e tyre mund të gjenden në çdo qendër të ARBK-së. Çdo zyrtar pranimi është i gatshëm të ndihmojë aplikantin të plotësojë të gjitha rubrikat e detyrueshme të formularit të aplikimit.

 

II. Dorëzimi i aplikimit për regjistrim në ARBK

 

1. Pasi formulari i aplikimit plotësohet, aplikanti (ose personi i autorizuar për regjistrim) paraqet formularin e aplikimit personalisht, në çdo qendër shërbimi të ARBK-së, së bashku me dokumente të tjera shoqëruese, të duhura.

 

2. Aplikanti ose personi i autorizuar, identifikohet tek zytari i ARBK-së nëpërmjet një dokumenti origjinal identifikimi, si dhe (për personin e autorizuar) nëpërmjet një autorizimi të nënshkruar, për përfaqësimin e aplikantit për qëllim regjistrimi.

 

3. Zyrtari i pranimit verifikon që aplikimi dhe dokumentet shoqëruese janë të plota dhe të pranueshme nga ARBK. Nëse aplikimi është i paplotë ose i pasaktë, zyrtari i pranimit do të njoftoj dhe ndihmojë për shqarimin dhe plotësimin e formularit.

 

4. Kur pranohet një formular aplikimi i plotësuar, duhet të jetë i nënshkruar nga aplikuesi apo përfaqësuesi i autorizuar.

 

5. Taksa me rastin e regjistrimit të biznesit fillestar nuk paguhet, ndërsa për ndryshimet në biznesin ekzistues paguhet në bazë të Udhëzimit Administrativ të paraparë dhe të publikuar në faqen zyrtare të inernetit të ARBK-së.

 

6. Ndersa per regjistrim Online, mund ta shkarkoni Manualin në: https://arbkonline.rks-gov.net/Home/GetManual

 

 

III. Lista e dokumenteve shoqëruese per regjistrimin e Biznesit Individual (B.I.) ose Ortakëri e Përgjithsme (O.P.):

1. Plotësimi i formularit B,

2. Dokument identifikimi (letërnjoftim, pasaportë),

3. Pëlqimin e agjentit të regjistruar në bazë të nenit 27.1 pika d) e Ligjit Nr. 02/L – 123,

4. Për Ortakëri të Përgjithshme marrëveshjen e ortakëve të përgjithshëm në bazë të nenit 29 të Ligjit Nr. 02/L – 123.

Afati për kryerjen e regjistrimit të Biznesit Individual dhe Ortakërisë së Përgjithshme në ARBK është 1 ditë.

 

IV. Lista e dokumenteve shoqëruese për regjistrimin e Shoqërisë Komandite (SH.K.M.):

1. Plotësimi i formularit A0,

2. Marrëveshja e shoqërisë në bazë të Nenit 31.1 të Ligjit Nr. 02/L – 123,

3. Statuti,

4. Dokument identifikimi (letërnjoftim, pasaportë) kopje të pronarëve, përsonave të autorizuar të përfshirë në biznes,

5. Pëlqimin e agjentit të regjistruar në bazë të nenit 31.2 të Ligjit Nr. 02/L – 123.

 

V. Lista e dokumenteve shoqëruese për regjistrimin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar (SH.P.K):

1. Plotësimi i formularit A0,

2. Marrëveshja e shoqërisë në bazë të Nenit 86 të Ligjit Nr. 02/L – 123,

3. Statuti në bazë të nenit 33 të Ligjit Nr. 02/L – 123,

4. Dokument identifikimi (letërnjoftim, pasaportë) kopje të pronarëve, përsonave të autorizuar të përfshirë në biznes,

5. Pëlqimin e agjentit të regjistruar në bazë të nenit 33.2 të Ligjit Nr. 02/L – 123.

Afati për kryerjen e regjistrimit të Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqërive aksionare në ARBK është 3 ditë.

 

VI. Lista e dokumenteve shoqëruese për regjistrimin e Shoqërive Aksionare (SH.A):

1. Plotësimi i formularit A0,

2. Statuti në bazë të Nenit 35.1 të Ligjit Nr. 02/L – 123,

3. Marrëveshjen apo Rregulloren e Shoqërisë sipas Nenit 138 të Ligjit Nr. 02/L – 123,

4. Pëlqimin e agjentit të regjistruar në bazë të nenit 35.3 te Ligjit Nr. 02/L – 123,

5. Dokument identifikimi (letërnjoftim, pasaportë) kopje të pronarëve, personave të autorizuar të përfshirë në biznes.

 

VII. Lista e dokumenteve shoqëruese për regjistrimin e Kompanisë se Huaj-Dega në Kosovë:

1. Plotesimi i formularit A0,

2. Vendimi për hapjen e Kompanisë së huaj,

3. Vendimin për emërimin e Drejtorit (pasaporta kopje) dhe Agjentit të regjistruar (letërnjoftimi kopje),

4. Çertifikata e biznesit (origjinal apo kopje e noteruar, jo me e vjetër se tre muaj nga data e lëshimit dhe nëse nuk është në gjuhen shqipe, serbe apo angleze të përkthehet në njëren nga keto tri gjuhë dhe përkthimi të jetë i noteruar) që e hap perfaqësinë në Kosovë,

5. Kopje e pasaportit të pronarit dhe drejtorit të Kompanisë së huaj,

6. Kopje e statutit të kompanisë së huaj,

7. Pëlqimin e Agjentit të Regjistruar në bazë të nenit 23 të Të Ligjit Nr. 02/L – 123.

 

Verejtje: Nëse pronari i biznesit nuk është prezent kur dorëzohen dokumentet atëherë aplikuesi mund ti dorëzoj dokumentet me autorizim dhe letërnjoftim kopje.

 

VIII. Lista e dokumenteve shoqëruese për regjistrimin e Kooperativës Bujqësore:

1. Plotësimi i formularit K0,

2. Marrëveshja e Shoqërisë,

3. Statuti,

4. Vendimi për emërimin e drejtorit,

5. Dokument identifikimi (letërnjoftim, pasaportë) kopje të anëtarëve, personave të autorizuar të përfshirë në biznes,

6. Pëlqimin e agjentit të regjistruar në bazë të nenit 23 të Të Ligjit Nr. 02/L – 123.