Regjistrimi i biznesit të ri

 

Një aplikim mund të bëhet në çdo qendër komunale të ARBK-së, mvarësisht nga selia apo vendi i ushtrimit të veprimtarisë së subjektit që kërkon regjistrimin. Lista e qendrave  komunale  është e publikuar në këtë faqe zyrtare të internetit të ARBK-së.

 

A. Çfarë duhet për regjistrimin fillestar?

I. Formulari i aplikimit

Për të filluar një regjistrim, një aplikanti i duhet të plotësojë formularin e aplikimit. Përpara se të plotësohet formulari i aplikimit, aplikanti duhet të dijë informacionin e mëposhtëm:

1. Formulari i aplikimit është specifik për lloje të ndryshme shoqërish tregtare që aplikojnë (persona fizikë që bëjnë biznes apo korporatë). Prandaj, aplikanti duhet të sigurohet që ai/ajo e di, nëse aplikimi do të jetë për një person fizik, i cili do regjistrohet për të kryer biznes apo për një korporate  si dhe llojin e korporates. Informacioni mbi kërkesat ligjore të shoqërive tregtare  mund të gjendet në ligjin Nr.02//L-123 për Shoqëritë Tregtare.  Ky ligj mund të shkarkohet nga faqja zyrtare e internetit të ARBK-së.

2. Formularët e aplikimit mund të merren në dy mënyra:

a) pranë çdo qendre të  ARBK-së; ose

b) mund të shkarkohen nga kjo faqe zyrtare e internetit të ARBK-së.

3. Të gjitha instruksionet  për plotësimin e tyre mund të gjenden në çdo qendër të ARBK-së.  Çdo zyrtar pranimi është i gatshëm të ndihmojë aplikantin të plotësojë të gjitha rubrikat e detyrueshme të formularit të aplikimit.

 

II. Dorëzimi i aplikimit për regjistrim në ARBK

1. Pasi formulari i aplikimit plotësohet, aplikanti(ose personi i autorizuar për regjistrim) paraqet formularin e aplikimit personalisht, në çdo qendër shërbimi të ARBK-së, së bashku me dokumente të tjera shoqëruese, të duhura.

2. Aplikanti ose personi i autorizuar, identifikohet tek zytari i ARBK-së nëpërmjet një dokumenti origjinal identifikimi, si dhe (për personin e autorizuar) nëpërmjet një autorizimi të nënshkruar, për përfaqësimin e aplikantit për qëllim regjistrimi.

3. Zyrtari  i pranimit verifikon që aplikimi dhe dokumentet shoqëruese janë të plota dhe të pranueshme nga ARBK. Nëse aplikimi është i paplotë ose i pasaktë, zyrtari i pranimit do të njoftoj dhe  ndihmojë për shqarimin dhe plotësimin e formularit.

4. Kur pranohet një formular aplikimi i plotësuar, duhet  të jetë i  nënshkruar nga aplikuesi apo përfaqësuesi i autorizuar.

5.Taksa me rastin e regjistrimit të biznesit fillestar  nuk paguhet, ndërsa për ndryshimet në biznesin ekzistues  paguhet në bazë të Udhëzimit Administrativ të paraparë dhe  të publikuar në faqen zyrtare të inernetit të ARBK-së.

 

III. Lista e dokumenteve shoqëruese per regjistrimin e biznesit individual (B.I.)apo ortakëri e përgjithsme(O.P.):

1. Plotësimi i formularit B,

2. Dokument identifikimi (letërnjoftim, pasaportë),

3. Pëlqimin e agjentit të regjistruar në bazë të nenit 27.1 pika d)  e Ligjit  Nr. 02/L – 123,

4.Për ortakëri të përgjithshme   marrëveshjen e ortakëve  të përgjithshëm në bazë të nenit 29 të Ligjit  Nr. 02/L – 123.

Afati  për  kryerjen  e regjistrimit  të  biznesit individual dhe ortakërisë së përgjithshme në ARBK është 1 ditë.

 

IV.Lista e dokumenteve shoqëruese për regjistrimin e Shoqërisë   komandite(SH.K.M.) :

1. Plotësimi i formularit Ao,

2. Marrëveshja e  shoqërisë në bazë të Nenit 31.1 të Ligjit  Nr. 02/L – 123,

3. Statuti,

4. Dokument identifikimi (letërnjoftim, pasaportë) kopje të pronarëve , përsonave të autorizuar të përfshirë në biznes,

5.Pëlqimin e agjentit të regjistruar  në bazë të nenit 31.2 të Ligjit  Nr. 02/L – 123.

 

V. Lista e dokumenteve shoqëruese për regjistrimin e Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar (SH.P.K):

1. Plotësimi i formularit Ao,

2. Marrëveshja e  shoqërisë në bazë të Nenit 86 të Ligjit  Nr. 02/L – 123,

3. Statuti në bazë të nenit  33 të Ligjit  Nr. 02/L – 123,

4. Dokument identifikimi (letërnjoftim, pasaportë) kopje të pronarëve , përsonave të autorizuar të përfshirë në biznes,

5. Pëlqimin e agjentit të regjistruar në bazë të nenit 33.2 të Ligjit  Nr. 02/L – 123.

Afati  për  kryerjen  e regjistrimit  të Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqërive aksionare  në ARBK është 3 ditë.

 

VI. Lista e dokumenteve shoqëruese për regjistrimin e Shoqërive aksionare (SH.A):

1. Plotësimi i formularit Ao,

2. Statuti në bazë të Nenit 35.1 të Ligjit  Nr. 02/L – 123,

3. Marrëveshjen apo  Rregulloren  e Shoqërisë sipas Nenit 138 të Ligjit  Nr. 02/L – 123,

4. Pëlqimin e agjentit të regjistruar  në bazë të nenit 35.3 te Ligjit  Nr. 02/L – 123,

5. Dokument identifikimi (letërnjoftim, pasaportë) kopje të pronarëve , personave të autorizuar të përfshirë në biznes.

 

VII. Lista e dokumenteve shoqëruese për regjistrimin e Kompanisë se huaj-Dega në Kosovë:

1. Plotesimi i formularit Ao,

2. Vendimi  për  hapjen e Kompanisë  së huaj ,

3. Vendimin për emërimin e Drejtorit (pasaporta kopje) dhe Agjentit të regjistruar(letërnjoftimi kopje),

4. Vendimi nga gjykata e shtetit përkatës që biznesi ekziston(I noteruar,

5. Çertifikata e biznesit (origjinal apo kopje  e noteruar, jo me e vjetër se tre muaj nga data e lëshimit dhe nëse nuk është  në gjuhen shqipe, serbe apo angleze të përkthehet në njëren nga keto tri gjuhë dhe përkthimi të jetë i  noteruar) që e hap  perfaqësinë në Kosovë ,

6.Kopje e pasaportit të pronarit  dhe drejtorit  të Kompanisë së huaj ,

7. Kopje e statutit të kompanisë së huaj ,

8. Pëlqimin e Agjentit te Regjistruar   në bazë të nenit 23 të  Të Ligjit  Nr. 02/L – 123.

Verejtje: Nëse pronari i biznesit nuk  është prezent kur dorëzohen dokumentet atëherë aplikuesi mund ti dorëzoj dokumentet me autorizim dhe letërnjoftim kopje.

 

VIII. Lista e dokumenteve shoqëruese për regjistrimin  e Kooperativës Bujqësore:

1. Plotësimi i formularit Ko,

2. Marrëveshja e Shoqërisë,

3. Statuti,

4. Vendimi për emërimin e drejtorit,

5. Dokument identifikimi (letërnjoftim, pasaportë) kopje të anëtarëve , personave të autorizuar të përfshirë në biznes,

6. Pëlqimin e agjentit të regjistruar në bazë të nenit 23 të  Të Ligjit  Nr. 02/L – 123.