<

Lajme

Zbatimi Ligjit Nr.06/L-016 për Shoqëritë Tregtare - Numrin Unik Identifikues (NUI) dhe implementimi i platformës se re për regjistrimin e bizneseve në ARBK

Prishtinë, 23/04/2019

Ju njoftojmë se Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK) nga data 11 Shkurt 2019 ka lansuar platformën e re elektronike për regjistrimin onl-ine të bizneseve, përmes sistemit ju mund të aplikoni për regjistrimin e bizneseve, kërkesa për ndryshim dhe shërbime të tjera. Për të hyrë në sistem ju kërkohet që paraprakisht të keni llogari të konfirmuar në sistem.

Me datë 11.02.2019 është funksionalizuar sistemi i regjistrimit të bizneseve në ARBK, përmes sistemit ju mund të aplikoni për regjistrimin e bizneseve, kërkesa për ndryshim dhe shërbime të tjera. Për të hyrë në sistem ju kërkohet që paraprakisht të keni llogari të konfirmuar në sistem.

Pas kyqjes në sistem ju online mund të paraqitni kërkesën për regjistrim të biznesit në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovës për llojet e bizneseve, si në vijim:

 1. Bizneset Individuale;
 2. Ortakëritë e Përgjithshme;
 3. Ortakëritë e Kufizuara;
 4. Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar;
 5. Shoqëritë Aksionare;
 6. Degët e Shoqërive të Huaja Tregtare;
 7. Zyrat e Përfaqësisë së Shoqerive të Huaja Tregtare;
 8. Kooperativa Bujqësore

Pronarët dhe përfaqësuesit e autorizuar online mund të paraqesin këto kërkesa në ARBK, si në vijim:

 1. Kërkesë për ndryshim të emrit
 2. Kërkesë për ndryshim të adresës
 3. Kërkesë për ndryshim të tipit
 4. Kërkesë për ndryshim të numrit të punëtorëve
 5. Kërkesë për shtimin apo heqjen e aktivitetit
 6. Kërkesë për ndryshimin e pronarëve/aksionarëve
 7. Kërkesë për ndryshim të bordit
 8. Kërkesë për shtim apo heqje të njësisë
 9. Kërkesë për ndryshim të kapitalit
 10. Kërkesë për ç'regjistrim
 11. Kërkesë për ndryshimin e drejtorit apo përfaqësuesit të autorizuar
 12. Kërkesë për informata
 13. Kërkesë për certifikatë dublikat

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, duke e zbatuar Nenin 19 të Ligjit Nr.06/L-016 për Shoqëritë Tregtare nga data 11 shkurt 2019, ka  filluar me sistemin e ri të  regjistrimit dhe paisjes me Numër Unik Identifikues  (NUI) të të gjitha shoqërive tregtare. Procesi i konsolidimit vullnetar  dhe i paisjes me NUI do të jetë në kohëzgjatje prej 6 muajve nga data e fillimit të sistemit të ri të regjistrimit.

Numri Unik Identifikues (NUI) është numri i regjistrimit të biznesit i lëshuar nga ARBK. NUI është i vlefshëm për identifikimin e Shoqërisë Tregtare për këto qëllime:

 1. Regjistrimi në regjistër të ARBK;
 2. Detyrimet tatimore dhe doganore,
 3. Kontributet pensionale,
 4. Sigurimet shëndetësore,
 5. Për autoritetet e inspektimit të marrëdhënieve të punës,
 6. Si dhe për çdo qëllim tjetër të përcaktuar me ligj.

Çertifikata merret falas në rastin e regjistrimit fillestar dhe jepet me afat të përhershëm nga ARBK. Kjo dispozitë vlenë edhe me rastin e migrimit të të dhenave të parapara me nenin 9 të  Udhëzimit Administrativ Nr.01/2019 me të cilin përcaktohen kërkesat, kushtet dhe procedurat për krijimin e Numrit Unik Identifikues.

Për personin fizik që ka vetëm një biznes individual, si dhe për të gjitha Shoqëritë tjera Tregtare të cilat kanë të kompletuara të dhënat në regjistrin e ARBK-së, numri i regjistrimit të biznesit, në mënyrë automatike është transferuar në Numrin Unik Identifikues.

Për personin fizik që ka më shumë se një biznes individual të regjistruar, numri i regjistrimit të biznesit primar bartet në Numër Unik Identifikues, ndërsa numrat tjerë të regjistrimit të po të njëjtit individ regjistrohen si Njësi të biznesit primar.

Të gjitha shoqëritë tregtare mund t’i drejtohen qendrave të regjistrimit në komunat e tyre ku shoqëria tregtare e ka selinë e vet, për tu pajisur me NUI.