Lartësia e taksave për shërbimet e ofruara nga ARBK-ja përcaktohet  me Udhëzimin Administrativ Nr-03/2015 për Përcaktimin e Taksave për Shërbimet e Ofruara nga  Agjencioni për Regjistrimin e Bizneseve.

 

Taksat  janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të ARBK-së. Kliko për listën e taksave këtu.