ARBK përbëhet nga 14 punëtorë:

 

1. Kryeshefi ekzekutiv i ARBK-së.

2. Koordinatori për çështje praktike të regjistrimit.

3. Asistente administrative.

4. Mirëmbajtës i sistemit elektronik të përpunimit të të dhënave.

5. Zyrtarë për pranimin e aplikacioneve.

6. Arkiviste.

7. Zyrtarë për procesimin e të dhënave.

8. Zyrtarë për të hyra.

9. Zyrtarë i lartë i Zyrës për Regjistrimin e Pengut.

10. Regjistrues pengu.